Keystone logo
Czech University of Life Sciences - Faculty of Forestry and Wood Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Forestry and Wood Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Forestry and Wood Sciences

Úvod

Lesnická a dřevařská fakulta České zemědělské univerzity v Praze ( FLD CZU ) poskytuje komplexní lesnický vzdělávací systém (Bc., Ing., Ph.D.) s cílem povzbudit a podpořit racionální hospodaření v lesích a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Fakulta je respektovaným mezinárodním výzkumným centrem. Velká část výzkumů fakulty je publikována v prestižních akademických časopisech a prezentována na konferencích, kongresech a také ve veřejných médiích. V našich třídách se studenti učí jak hlubokou teorii, tak praxi, aby byli dobře připraveni na budoucí výzvy v lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu a výzkumu.

Lesnická a dřevařská fakulta České zemědělské univerzity v Praze (LDF ČZU). Poskytujeme komplexní lesnický vzdělávací systém pro povzbuzení a podporu racionálního hospodaření v lesích a udržitelného využívání jejich obrovských přírodních zdrojů. Naše fakulta se stala respektovaným mezinárodním výzkumným centrem. Velká část výzkumů fakulty je publikována v odborných časopisech, prezentována na konferencích, kongresech a také ve vzdělávacích pořadech ve veřejných médiích. V našich třídách se studenti učí jak hlubokou teorii, tak praxi, aby byli dobře připraveni na budoucí výzvy v lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu a výzkumu. Naši studenti dosahují téměř 100% zaměstnanosti.

V roce 2019 oslavila Lesnická a dřevařská fakulta sto let své existence. Je rozdělena do devíti kateder, které pokrývají celou oblast vzdělávání, vědy a spolupráce s praxí v oborech lesnictví a zpracování dřeva. FFWS nabízí studentům třístupňové vzdělání. Působí také jako mezinárodní vědecko-výzkumné pracoviště a klade velký důraz na to, aby výsledky výzkumu okamžitě pomohly v lesnické a dřevozpracující praxi a dostaly se do uznávaných odborných časopisů, konferencí, kongresů i vzdělávacích pořadů v médiích.

Jedním z dlouhodobých a strategických cílů LDF ČZU je posilování a prohlubování excelentních výstupů ve vědě a výzkumu. Toho fakulta dosahuje i díky projektům EXTEMIT-K a EVA 4.0 financovaným Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Fakulta v roce 2019 dokončila vzdělávací a technologické centrum, které je díky nejmodernějším technologiím a vybavení jedním z nejlepších univerzitních center ve střední Evropě.

Historie fakulty

Od roku 1848 se lesnické nauky vyučovaly na pražské polytechnice, ale až po vzniku samostatného Československa byl zřízen samostatný obor lesního inženýrství. Fakulta tak odvozuje svůj původ od roku 1919 a v novodobé historii je od roku 1990 součástí České zemědělské univerzity v Praze.

Naše úspěchy

Fakulta koordinovala mezinárodní tým vědců, kteří pro Evropský lesnický institut (EFI) zpracovali zprávu s doporučeními pro zmírnění dopadů kůrovcových kalamit v Evropě.

Díky projektu EXTEMIT–-K, který se zaměřuje na řešení současných i budoucích problémů lesních ekosystémů v ČR způsobených změnou klimatu, vědci zkoumají dosud nepoužívaný způsob monitoringu kůrovce v českých lesích. Způsob, jakým pes dokáže včas odhalit napadený strom, by mohl v budoucnu po adaptaci na naše podmínky ochránit stovky hektarů lesních porostů.

Posilujeme a prohlubujeme excelentní výstupy ve vědě a výzkumu. V rámci mezinárodního projektu EVA 4.0, jehož cílem je vybudování Centra excelentního výzkumu zaměřeného na hlavní vědecká témata řešená fakultou, jsou pořizovány nejmodernější přístroje, jako je přístroj pro izotopovou detekci důležitých prvků v biologii. , nejmodernější kapalinový chromatograf a růstové komory.

Díky genetice můžeme pěstovat nové dřeviny, které jsou odolnější vůči klimatickým podmínkám. Pracovníci fakulty se také zabývají opomíjenou problematikou introdukovaných a méně zastoupených domácích dřevin, které studují z hlediska vlivů na životní prostředí.

Týmy vědců popisují nové druhy zvířat, jako je nový druh dřevožravého termita s praskajícími kusadly. Unikátní termit objevený v Kamerunu dostal jméno Roisinitermes ebogoensis.

Odborníci z naší fakulty se podíleli na výzkumu afrického moru prasat u divočáků a na zastavení šíření nákazy v ČR. Záměrem bylo vytvořit kolem ohniska nákazy prstenec o šířce minimálně 20 až 50 kilometrů, kde bude malá populační hustota zvířat. Divoké prase tak nemůže přenést nemoc do jiných částí země.

Stipendia a financování

Obecná informace

Studenti mohou získat finanční podporu formou stipendia. Patří sem oceňování za dobré známky, mimoškolní aktivity, ale i podpora studia v zahraničí, doktorandská stipendia, pomoc v těžkých situacích, sociální a ubytovací stipendia. Kritéria pro poskytování stipendií se řídí podmínkami Stipendijního řádu.

Vedení univerzity vyřizuje pouze agendu sociálních a ubytovacích stipendií; ostatní stipendia jsou v kompetenci jednotlivých fakult.

Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium máte nárok, pokud studujete prezenční formou, nestudujete na jiné vysoké škole (kde jste studium zahájili) a nepřekročili jste stanovenou dobu studia (tři roky u bakalářského studia, dva roky u magisterského studia, a dva roky u doktorského studia), nebydlíte tam, kde studujete, nebo jste na zahraničním studijním pobytu (v tomto případě to platí i pro kombinované studium).

O toto stipendium je nutné zažádat elektronicky v UIS. V agendě „Studium“ v odkazu „Portál studenta“ naleznete formulář „Žádost o ubytovací stipendium“. Před odesláním přihlášky je nutné ve volbě „Banka“ zadat číslo účtu pro výplatu stipendia.

Přihláška je platná po celou dobu studia.

Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně za uplynulé tři měsíce: v lednu (za období říjen až prosinec), v dubnu (za období leden až březen) a v červenci (za období duben až červen). Za období od července do září se stipendium nevyplácí.

Podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia jsou obsaženy ve Stipendijním řádu ČZU

Místa

  • Prague

    Kamýcká 129, Czech Republic, 16500, Prague

    Otázky