Magistr v PSRS - Fotonika pro bezpečnost, spolehlivost a bezpečnost

Všeobecné informace

4 dostupných umístění

Popis programu

Jsme evropské akademické konsorcium nabízející magisterský titul PSRS (https://www.master-photonics4security.eu/), navržené a provozované jedineÄnou svÄtovou univerzitní a obchodní spoluprací 4 evropských univerzit, 26 akademických partnerů a 24 průmyslových vůdci po celém svÄtÄ.

Dvouletý (120 ECTS) spoleÄný magisterský titul Erasmus Mundus, jehož cílem je vyÅ¡kolit pÅíští generaci vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti pokroÄilých zobrazovacích technologií, Å¡piÄkového zpracování obrazu, výpoÄetního zobrazování, technologií umÄlé inteligence, biometrie, rozpoznávání vzorů, analýzy chování, metodiky spektrometrie, snímaÄe založené na fotonice, mikroanotechnologie, laserové zpracování a povrchová funkcionalizace k ÅeÅ¡ení souÄasných a budoucích spoleÄenských výzev souvisejících s bezpeÄností a bezpeÄností lidí, zboží a životního prostÅedí.

Studenti budou vzdÄláváni prostÅednictvím silné interakce s průmyslovými partnery v různých aplikaÄních oblastech, jako jsou: detekce nebezpeÄného a / nebo nezákonného zboží, detekce podezÅelých jednotlivců na hranicích, identifikace podpisu pro bezhotovostní platbu, boj proti padÄlání, forenzní a bezpeÄnostní znaÄení, analýza biologických systémů, detekce ospalosti ÅidiÄe, identifikaÄních systémů v pÅípadÄ lékaÅské pohotovosti, mÄÅení vzdáleností mezi vozidly, biomedicínských aplikací, lékaÅské diagnostiky, kontroly zneÄiÅ¡tÄní, zlepÅ¡ení vidÄní ÅidiÄe, asistence pÅi Åízení (systémy pro zamezení kolize), Åízení průmyslové výroby, pomoc pro efektivnÄjší zemÄdÄlství, bezpeÄnost potravin, laboratorní biosenzory, identifikaci chemických látek a biologických nebo anorganických materiálů, vysokou pÅesnost výroby fotonických zaÅízení, generování funkÄních povrchů a pokroÄilých materiálů v průmyslu.

Vstupní požadavky / kritéria způsobilosti

Níže jsou uvedeny minimální požadavky, aby byly způsobilé pro program PSRS. VezmÄte prosím na vÄdomí, že další požadavky na způsobilost se vztahují na uchazeÄe o stipendium Erasmus Mundus Joint Master Titul (EMJMD), zejména na nezpůsobilost žadatelů, kteÅí již využili stipendia EMJMD nebo kteÅí požádali o více než 3 EMJMD.

Správní proces

 • Dodržování harmonogramu a termínů zpracování žádostí;
 • Pravost, úplnost, certifikace (skenování původního dokumentu nebo ovÄÅený pÅeklad), pÅeklad (pouze anglická verze) aplikaÄních souborů.

Akademické pÅedpoklady

 • UchazeÄi musí být držiteli bakaláÅského titulu (nebo jakéhokoli národního stupnÄ uznávaného v prvním cyklu rovnocenného 180 ECTS), nejlépe v oblasti strojírenství, informatiky nebo fyziky. (I když tato podmínka musí být nutnÄ splnÄna v dobÄ zápisu, konsorcium pÅijímá pÅihlášky od studentů v posledním roce vysokoÅ¡kolského studia);
 • UchazeÄi musí mít solidní akademické vzdÄlání v obecných oborech fyziky, strojírenství nebo informatiky.

Jazykové požadavky

 • Výukovým jazykem je angliÄtina. OÄekává se, že studenti vytvoÅí mistrovskou práci v angliÄtinÄ. Vyžaduje se proto silná znalost písemné a ústní angliÄtiny. Žadatelé budou muset bÄhem aplikace prokázat znalost anglického jazyka odpovídající úrovni B2 ve SpoleÄném evropském referenÄním rámci (CEFR).
 • ÃroveÅ angliÄtiny bude hodnocena na základÄ výsledků testů poskytnutých žadatelem, průvodního dopisu a pohovoru.

DostateÄné finanÄní zdroje

 • Žadatelé by si mÄli být plnÄ vÄdomi finanÄních nákladů programu a životních nákladů v hostitelských zemích. I když naÅ¡e stipendijní politika umožní vÄtÅ¡inÄ studentů financovat celé období studia, studenti samostatnÄ výdÄleÄnÄ Äinní, kteÅí nedostali stipendijní stipendium, budou muset pÅedložit garanci plné finanÄní podpory (pÅipojené k studijní smlouvÄ a pÅed zápisem) . Tím je zajiÅ¡tÄno, že máte dostateÄné finanÄní prostÅedky na pokrytí celého období studia. Chcete-li požádat o studentské vízum, budete muset zdokumentovat svůj zdroj / zdroje pÅíjmů. Pro posouzení vaší finanÄní schopnosti použijte simulaci rozpoÄtu.
 • Držitelé stipendií na magisterských studijních programech Erasmus jsou od tohoto požadavku osvobozeni.

Pro informaci

 • Žádná diskriminace na základÄ státní pÅísluÅ¡nosti, pohlaví, vÄku, náboženství, zdravotních podmínek;
 • Konsorcium, zamÄÅené na dosažení spravedlnosti žen ve vÄdÄ, podporuje ženy, které Äelí obtížným okolnostem nebo pÅekážkám v plné úÄasti. Více podrobností o službÄ dostupné ženám, které se plánují zapsat do péÄe o dÄti, jsou k dispozici na akademických službách.

Annie Spratt / Unsplash

Vstupní kritéria

 • Žadatelé by si mÄli být vÄdomi toho, že pÅipojení se k PSRS je mimoÅádnÄ konkurenÄním procesem, který vyžaduje Äas.
 • Bude vybráno pouze 25 nejlepších uchazeÄů. Výsledek hodnocení urÄí udÄlení stipendií EMJMD a dalších stipendií nejlepším uchazeÄům.
 • Metoda a kritéria použitá k posouzení žádosti jsou podrobnÄ popsány ve výbÄrovém Åízení.

Výsledky uÄení

Na konci programu PSRS by student mÄl být schopen:

 1. Aplikovat znalosti základů fotoniky, datové vÄdy a mikroanotechnologií.
 2. Navrhujte a provádÄjte experimenty zahrnující zobrazování, technologie, mikroan nanotechnologie nebo laserové procesy.
 3. Analyzujte a interpretujte data pomocí zpracování dat nebo metod umÄlé inteligence.
 4. Identifikovat, formulovat a ÅeÅ¡it fotonické nebo digitální fotonické problémy.
 5. NavrhnÄte systém, souÄást nebo proces tak, aby vyhovoval průmyslovým potÅebám.
 6. Fungovat v multidisciplinárních, multikulturních a geograficky rozšíÅených týmech.
 7. PorozumÄt odborné a etické odpovÄdnosti.
 8. Komunikujte efektivnÄ v ústní, písemné a jiné mediální formÄ.
 9. Mají Å¡iroké vzdÄlání nezbytné k pochopení dopadu vÄdeckých ÅeÅ¡ení v globálním a spoleÄenském kontextu a k posílení udržitelnosti.
 10. Uznat potÅebu zapojit se do celoživotního uÄení a schopnost tak uÄinit.

Definice výše uvedených kvalit uÄení je promÄnná, protože jsou výsledkem úzkého zapojení naÅ¡ich průmyslových partnerů do návrhu uÄení PSRS. Proto se pravdÄpodobnÄ zmÄní z jednoho semestru do druhého, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům zamÄstnavatelů.

Náklady na úÄast

Program PSRS tÄží z finanÄní podpory spoleÄného magisterského programu Erasmus financovaného Evropskou unií. Tato podpora nám umožÅuje implementovat velmi atraktivní stipendijní strategii, která pÅiláká ty nejlepší studenty.

Náklady na úÄast se liší, pokud jste (tj. Máte státní pÅísluÅ¡nost) "zemÄ programu" (Älenské státy Evropské unie a zemÄ mimo EU, které se nacházejí v EvropÄ) nebo "partnerská zemÄ" (v podstatÄ zbytek svÄta) . Toto rozliÅ¡ení odráží zdůvodnÄní finanÄních nástrojů vnÄjší Äinnosti Evropské unie, které jsou hlavním finanÄním sponzorem.

ÃÄastnické náklady na pÅíjem 2020/2022 jsou stanoveny takto:
- Program Country Partnerská zemÄ
2020/2021 (2 semestry) 4 500 ⬠9 000 â¬
2021/2022 (2 semestry) 4 500 ⬠9 000 â¬
Celkové náklady na úÄast (celý program) 9 000 ⬠18 000 â¬

SamostatnÄ financovaní studenti budou moci platit úÄastnické náklady ve tÅech splátkách.
Poslední aktualizace Prosinec 2019

Informace o škole

The Faculty of Sciences and Technology has about 30 different streams of study in its departments. Almost 2700 students study on the campus La Métare or Manufacture.

The Faculty of Sciences and Technology has about 30 different streams of study in its departments. Almost 2700 students study on the campus La Métare or Manufacture. Méně
Saint-Étienne , Turín , Joensuu , Créteil + 3 Více Méně